Fabio & BirraRonda 1

Throw 1 2 3 4 5 6 Total #1
Points 4,5 X X 3 X X 7,5

Ronda 2

Round #1: 7,5 puntos

Round #2: -


7,5

Puntuación final