Andres Jumilla Burugorria & LEIARonda 1

Throw 1 2 3 4 5 Total #1
Points X X FF 3 4  Z 7

Ronda 2

Round #1: 7 puntos

Round #2: -


7

Puntuación final