fabrizio manna & cherryRonda 1

Throw 1 2 3 4 5 Total #1
Points X 3,5 X X X 3,5

Ronda 2

Round #1: 3,5 puntos

Round #2: -


3,5

Puntuación final