Arturo & Mokka LokaRonda 1

Throw 1 2 Total #1
Points 2 X 2

Ronda 2

Round #1: 2 puntos

Round #2: -


2

Puntuación final