Andres Jumilla Burugorria & LEIARound 1

Lanzamiento 1 2 3 4 5 Total #1
Puntos X X FF 3 4  Z 7

Round 2

Round #1: 7 points

Round #2: -


7

Final score