Monica Tenani & MeganRound 1

Lanzamiento 1 2 3 4 5 Total #1
Puntos X 2.5  Z 3.5 X X 6

Round 2

Round #1: 6 points

Round #2: -


6

Final score