Arturo & Mokka LokaRound 1

Lanzamiento 1 2 Total #1
Puntos 2 X 2

Round 2

Round #1: 2 points

Round #2: -


2

Final score