Andi & Tofu-SanRound 1

Lanzamiento 1 2 3 4 5 6 Total #1
Puntos X 3.5  Z X 4  Z 4  Z 3 14.5

Round 2

Lanzamiento 1 2 3 4 5 6 Total #2
Puntos 3.5 3.5 3.5 X 3.5 X 14

Round #1: 14.5 points

Round #2: 14 points


28.5

Final score