Riccardo Gaido & SevenRound 1

Lanzamiento 1 2 3 4 5 Total #1
Puntos 4  Z X 4  Z 3 3 14

Round 2

Lanzamiento 1 2 3 4 5 6 Total #2
Puntos X 2.5 4 X X 3.5 10

Round #1: 14 points

Round #2: 10 points


24

Final score