Ignacio Alonso & KeraRound 1

Lanzamiento 1 2 3 4 Total #1
Puntos 4  Z X 5  Z 4  Z 13

Round 2

Lanzamiento 1 2 3 4 Total #2
Puntos 4 3.5 X X 7.5

Round #1: 13 points

Round #2: 7.5 points


20.5

Final score