Margarita Boguslavskaya & InfinityRound 1

Lanzamiento 1 2 3 4 5 Total #1
Puntos 3.5 4  Z 3.5  Z 2 X 13

Round 2

Lanzamiento 1 2 3 4 5 Total #2
Puntos 4 X 3.5 X X 7.5

Round #1: 13 points

Round #2: 7.5 points


20.5

Final score