Christian Galera & NalaRound 1

Lanzamiento 1 2 3 4 5 Total #1
Puntos X 5  Z 3 X 4  Z 12

Round 2

Lanzamiento 1 2 3 4 5 Total #2
Puntos 3 X 4 OB X 7

Round #1: 12 points

Round #2: 7 points


19

Final score