Eliko cohen & BagheeraRound 1

Lanzamiento 1 2 3 4 5 6 Total #1
Puntos 2.5 X 4  Z 4  Z 3.5 4  Z 18

Round 2

Lanzamiento 1 2 3 4 5 Total #2
Puntos 3.5 2 4 3 3.5 16

Round #1: 18 points

Round #2: 16 points


34

Final score