Riccardo Gaido & CherryRound 1

Lanzamiento 1 2 3 4 5 6 Total #1
Puntos X 4 4.5 3.5 3 4 19

Round 2

Lanzamiento 1 2 3 4 5 Total #2
Puntos X 4 4.5 4.5 4.5 17.5

Round #1: 19 points

Round #2: 17.5 points


36.5

Final score