Mirco Ugoccioni & WendyRound 1

Lanzamiento 1 2 3 4 5 Total #1
Puntos 4.5 4.5 X 3 4.5  Z 16.5

Round 2

Lanzamiento 1 2 3 4 5 6 Total #2
Puntos 5 4.5 4.5 X 3.5 5 22.5

Round #1: 16.5 points

Round #2: 22.5 points


39

Final score