Simone Villani & TroubleRound 1

Lanzamiento 1 2 3 4 5 6 Total #1
Puntos 5  Z 4.5 3 4  Z 5  Z X 21.5

Round 2

Lanzamiento 1 2 3 4 5 6 7 Total #2
Puntos X 5 X 5 4.5 2 4.5 21

Round #1: 21.5 points

Round #2: 21 points


42.5

Final score